Mesures Alternatives

La Llei 13/1982 de 7 d’abril d'Integració Social de Minusvàlids (Llei LISMI) estableix per a les empreses públiques i privades que emprin a més de 50 treballadors, l’obligació de contractar a un número de treballadors minusvàlids no inferior al 2 %.

 

El Reial Decret 364/2005 de 8 d’abril regula unes mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la citada quota de reserva.
 

veure més ...